ขอเผยแพร่ข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการปะชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. (29 มีค. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2567