งาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมพืชกระท่อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี2024/2025
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดพัทลุง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับอนาคตของข้อริเริ่มด้านสุขภาพโลก
ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม GI รุกบุกตลาด Online ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและร่วมกิจกรรมในงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
งานนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม ตราประจำแผ่นดินไทย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดสงขลา
โครงการประชุมวิชาการ 2nd The International Conference on Digital Government Technology and Innovation
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่นที่ 8
ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
เชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector (Roadshow
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 15
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19
นโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ.2566-2570
ประชาสัมพันธ์ TSU Lib E-Magazine สํานักหอสมุด ฉบับที่ 9 (พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ AgBioTech Incubation
เผยแพร่ข้อมูลฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์หนังสือนวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ 2022
ขอเชิญร่วมงาน Thailand Education Technology Expo 2023 (EdTeX
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ UniNet Talk
ประชาสัมพันธ์ มารดาของนายทวีศักดิ์ ทองคำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ถึงแก่กรรม
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ
ประชาสัมพันธ์หนังสือนวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ 2022
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการในหลักสูตร Heightening Competencies นักนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัย Startup BootCamp : TSU Smart Invention & Innovation
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ LEVEL UP IP Competencies #1 Draft Patent Professional Practice เทคนิคการยกร่างคำขอ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ขอเชิญเช้าร่วมอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ
ส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16
เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13
โครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 แบบออนไลน์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
รับสมัครผลงานเพื่อชิงรางวัล 2023 Edition of the UNESCO Prize for Girls and Women Education
ส่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ(การลงเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายฯ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
จัดทำร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 9
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 2 (RMUTCON 2023
แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
ขยายเวลาประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567-2568
กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566
สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งผู้รักษาแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน
งดใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มรย.
สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
สำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio
อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล
งานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2023 (On-Site
ขออนุญาตนำเสนอแบบฝึกทดสอบความรู้ Gale Presents Petersons Career Prep
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้คอลเลจ
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขอเชิญจัดทำโครงการหรือกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน ระยะเวลา 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE 2023
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP
ขอความอนุเคราะห์ประเมิณความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายนิติการ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารปลาสวยงาม แบรนด์ FARNI-FEED มหาวิทยาลัยทักษิณ