แจ้งกฎหมายใหม่ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงฯ
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
แจ้งการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทย์ฯ)
สำเนาคำสั่ง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย
ส่งสำเนาคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย
แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2565
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ ฉบับปรับปรุง วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใชับัตรเติมน้ำมันรถราชการ
สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กค 05041682
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567
การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022
เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ฉบับรวมเล่ม ปีที่ 10 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3
โครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือ 90 ปี สำนักนายรัฐมนตรี (e-book)
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบังวิจัย ครั้งที่ 11
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการปันน้ำใจได้กุศลสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ 4 ปี
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอสิกส์ รุ่นที่ 5
INVITATION TO SEMINAR ON IMPROVING QUALITY AND PRODUCTIVITY OF THE PALM OIL IN THE IMT-GT SUBREGION
การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา ศุกร์ที่ 11พ.ย.65 วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างองค์กรนิเวศดิจิทัลเพื่อกรอบการปฏิบัติเชิงกลยุทธิ์ (Hybrid Learning)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสกูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน (Hybrid Learning)
ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่งสำเนาหนังบสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0010/1035 ลว 26 ต.ค.65
เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาโลจิสติกส์ วุฒิปริญญาตรี
เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน"
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร TSU MOVE
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผุู้ว่าราชการจังหวัด
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 4
แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
การขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองกลุ่มระยะปานกลาง ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
การร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุนพระปิยมหาราช เพื่อการศึกษา
สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร วิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพิการฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดย กรมทางหลวง
แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
แจ้งมติย่อสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 92565
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2565
เสนอประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
โครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ"
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2564
ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ขอเชิญรับชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขอรับบริจาคทุนการศึกษา
ขยายเวลาการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2564
ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ
เชิญร่วมงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตใหม่จากฝ่ายแผนฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Blockchain นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล รุ่น 2 (On-Site)
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล (Hybrid Learning)
ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า
แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PDPA โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนุูญ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ขอแจ้งขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวสารลงช่องทางสื่อของมหาวิทยาลัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม (โครงการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
เผยแพร่ขั้นตอนแนวปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ
แจ้งบุคลากร และงานบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะทราบและถือปฏิบัติ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพิชิตทุน Talent Mobility (31 ส.ค. 65)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่ คณาจารย์ประจำ
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงฯ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ
จดหมายข่าว ฝ่ายแผนงาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 2 (Hybrid Learning)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 6 (Hybrid Learning)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 2 (Hybrid Learning)
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 11 (ออนไลน์)
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ"
ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (E-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e- Bidding รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร "ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ การปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้าน การบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ขอเผยแพร่ขั้นตอนแนวปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565
แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2565
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา
ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมงาน Countdown ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)
ประกาศรับทุนวิจัยประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แจ้งบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบ
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฉบับ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล