การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565 ซึ่งได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของบุคลากรภาครัฐให้สามารถหาซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสะดวกขึ้น รายละเอียดดังแนบ