สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งผู้รักษาแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ