กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเอกสารแนบ