ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566เอกสารแนบ