โครงการศึกษาสถานภาพของโนรา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติฯ

คณะทำงานโครงการศึกษาสถานภาพของโนรา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาสถานภาพ อภิปรายและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ กลุ่มศิลปินพื้นบ้านโนรา และสมาพันธ์โนราแห่งประเทศไทย รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโนรา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๖๖ อาทิ เช่น โนราน้ำอ้อย เสียงทอง | คุณภูมิ จิระเดชวงศ์ นักธุรกิจและนักประวัติศาสตร์ผู้สนใจในงานโนรา |คณะโนราสมปอง ศ.ยอดระบำ เป็นต้น

เพื่อการจัดทำรายงาน ICH-10 เสนอรายงาน UNESCO ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย
๑. ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดงปี ๒๕๖๕
๒. อ.พิทยา บุษรารัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๓. อ.ชัยวุฒิ พิยะกูล นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ ภาคใต้
๔. อ.สมคิด ทองสง นักวิชาการอิสระ
๕. น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ นักวิชาการสำนักส่งเสริมการบริหารวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ
๖. นายอนุสรณ์ กะณะศิริ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๗. นางพนัดดา เทพญา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๘. นางอรทัย กำบังภัย รร.พะตงวิทยามูลนิธิ
๙. นายรัชการ วิชุรังศรี สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ