พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

       ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา เมื่อวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่