ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี