คอนเสิร์ตการกุศล (พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 เพื่อหาเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวันเด็ก และช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมที่ได้รับความเดือดร้อน

คอนเสิร์ตการกุศล (พี่ช่วยน้อง) ครั้งที่ 1 เพื่อหาเงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวันเด็ก และช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมที่ได้รับความเดือดร้อน