ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clincal Practice(GCP

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clincal Practice(GCP)เอกสารแนบ