พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา