กำหนดการประชุม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยกระดับบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพานิชย์

กำหนดการประชุม "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" และยกระดับบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพานิชย์
สัปดาห์วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
ระหว่าง วันที่ ๑๗ -๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
ห้องประชุมบ้านซูซุกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

โนรา รำทำบทเล่าเรื่องหัวนายแรง
โดย นายณัฐพงศ์  กระจ่ายโภชน์(โนราณัฐพงศ์  วงศ์เทวา

เรื่อง เล่าตำนานหัวนายแรง ผ่านโนราทำบท
โดย อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.
บรรยายเรื่อง "การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
โดย นางสุกัญญา เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรบาย
๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.

บรรยายเรื่อง "การเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยต่อยูเนสโก"
โดย นางสาวรัชดาภร ศรีภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มมรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรบาย

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น.
รับประธานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.

เสวนา  "ว่าด้วยเรื่องโนราลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
โดย อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกุล , อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์, นายสันติภาพ ทองเทพ (โนราสันติ เทวาศิลป์) นายอนุสรณ์ กะณะศิริ ดำเนินรายการโดย นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เสวนา "เกษตรอินทรีย์วิถีทุ่งระโนด คนในถิ่นและนกเป็ดหงส์ต่างถิ่น"
โดยดำเนินรายการโดยนางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
หมายเหตุ

๑. ผู้ดำเนินรายการประจำวัน โดย นางพนัดดา เทพญา
๒. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม


วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Trend - เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเคลื่อนตัวสู่เศรษฐกิจใหม่ Soft Power
โดย นายทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและร่วมรังสรรค์กลยุทธ์แบรนด์
๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.
Brand - คุณค่าการสร้างสรรค์คุณค่าเชื่อมโยงการประกอบการ สู่ความยั่งยืน
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.
Market - กลยุทธ์ การตลาด การสร้างรายได้จากพลังแห่งคุณค่า
๑๕.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.
การบ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สากลบนวิถีถิ่น
๑๗.๐๐เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ผ่านระบบ Zoom

https://zoom.us/j/91774480685เอกสารการประชุม 17 มกราคม 2567