การสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด