ประชาสัมพันธ์ TSU Lib E-Magazine สํานักหอสมุด ฉบับที่ 9 (พฤษภาคม 2566


https://edoc.tsu.ac.th/pdfjs/web/viewer.jsp?file=../../docs/2023-05/101460-3-5-2023t9_27_32.pdf