ต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติจากการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022)

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวย และ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติจากการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022) ซึ่งดำเนินการประสานงานโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และความร่วมมือจากจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ และ TCEB นำคณะฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน ๕๐ ท่าน โดยมี อาจารย์บุญเลิศ จันทระ และนางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ เป็นวิทยากรนำชม และคณะต้อนรับ