๕ ก.ค. ๖๖ กิจกรรม Soft Power กลุ่มพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา

๕ ก.ค. ๖๖
"กิจกรรม Soft Power กลุ่มพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา" ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ เป็นการระดมความคิดและพูดคุยการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ประกอบการและตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.สิงหนคร อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ และชุมชนเกาะยอ โดยมี อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ กล่าวต้อนรับ และดำเนินรายการโดย อ.บุญเลิศ จันทระ และเสวนาระดมความคิดเห็นกิจกรรมกลุ่มย่อย โดย อ.บุญเลิศ จันทระ และ อ.ธีระ จันทิปะ นักวิชาการสถาบันฯ