ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

-คณะนักเรียน จาก เทศบาล2 (อ่อนอุทิศ) จังหวัดสงขลา

-คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

-คณะนักเรียน จากสำนักงานสหกรณ์ยะลา