๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

Seminar on Ethnicity and Human Genome in Southern Thailand


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาโลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx กล่าวเปิดงาน โดยผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  |  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  | รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง | รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้


- ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรม กลุ่มชาติพันธุ์และสุขภาพ โดย ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  |  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ประวัติศาสตร์ประซากรในภาคใต้ของประเทศไทย โดย อาจารย์ธีระ จันทิปะ และ อาจารย์บุญเลิศ จันทระ  |  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

- โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรในประเทศไทย โดย  รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย  | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์  | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ศักยภาพและความพร้อมด้านโนมิกส์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา  |  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย โดย ดร.สิษเฏศ ทองสิมา  | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

- การอภิปราย เรื่อง การวิจัยแบบบูรณาการด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทย และ ผลกระทบเชิงสุขภาพ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์  |  รก.รองผู้อำนวยการ สวทช.

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล  | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์  | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ , ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา  |  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์