ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์จากการได้ชมวัตถุจัดแสดงในห้องต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ ภารกิจกลุ่มพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา นางรุ่งนภา เดชอรัญ บรรยายแนะนำสถาบันฯและนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ และ น.ส.พาสนา วโรตม์สุขเกษม กลุ่มบริหารทั่วไปนำชมแก่คณะนักเรียน จำนวน ๒๐๓ คน พร้อมคณะครู จำนวน ๑๓ คน