๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ระโนด  จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา  จังหวัดสงขลา

โรงเรียนบ้านขอนคลาน จังหวัดสตูล

โรงเรียนพรหมพินิจชัยบุรี จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนแสงทิพย์วิทยา จังหวัดยะลา

โรงเรียนบ้านโคกพยอม จังหวัดสงขลา

โดยมี นายธีระ  จันทิปะ หัวหน้าสำนักงานสถาบันฯ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาน.ส.อินสชา ด้วงเหมือน น.ส.กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ นางอรพิน สุขเกษม และ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป น.ส.นฤมล ผลบุญ น.ส.สุไรดา เล๊าะเหม น.ส.พาสนา วโรตม์สุขเกษม กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ในวันนี้ ร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน