งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา
วันที่ 21 ก.ย. 65 งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ให้คงอยู่คู่สังคมคนใต้และสังคมไทย โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมชมการแสดง ชุด “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา สู่ยูเนสโก” แสดงโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา), อาจารย์วีระเดช ทองคำ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และรับฟังการเสวนาหัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ, ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ , คุณเนติพงศ์ ไล่สาม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565 และ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ภายในงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้จัดนิทรรศการ หัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” สาธิตการชิงเปรต และ สาธิตการทำขนมเดือนสิบ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและชิมขนมเจาะหูและขนมต้ม  ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมประเพณีสารทเดือนสิบที่สำคัญกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการ สาธิตการรำโนรา โดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และ สาธิตการร้อยลูกปัดโนรา โดยชมรมรักษ์โนรา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และ Nera (โดยคุณเนติพงศ์ลูกปัดโนราบ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา) และ มีการจำหน่ายหัตถกรรมลูกปัดโนรา โดย Nera และ ผลงานและนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัย โดย ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และขนมสารทเดือนสิบ โดย คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ภายในงานด้วย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล