ต้อนรับ นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดยมี ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  ดูแลอำนวยความสะดวก และบุคลากรสถาบันฯ อ.ธีระ จันทิปะ หัวหน้าสำนักงาน และ น.ส.กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ , น.ส.อินสชา ด้วงเหมือน กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ร่วมให้การต้อนรับและนำชม