ส่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณเอกสารแนบ