ภาพบางส่วนของการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง

ภาพบางส่วนของการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง ห้องผ้าทอพื้นเมือง ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องเอกสารท้องถิ่น และ ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๕