ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม)

   ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom กับทีมงาน Songkhla Convention and Exhibition Bureau (SCEB) เพื่อทำความเข้าใจและการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม) เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand Mice Venue Standard โดย Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)