ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบังวิจัย ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบังวิจัย ครั้งที่ 11 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)