๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนทวีรัตน์ จังหวัดสงขลา