๑๗ พ.ย. ๖๕ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

                            ๑๗ พ.ย. ๖๕ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ในความดูแลของวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ มี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายธีระ จันทิปะ หน.สำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ  นำชมโดย อ.บุญเลิศ จันทระ นักวิชาการสถาบันฯ เป็นวิทยากรนำชมและให้ความรู้