ต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Marwan อธิการบดี และ Dr. Muzailin Affan Director of USK International Office จาก Universitas Syiah Kuala USK ประเทศอินโดนีเซีย

ยินดีต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Marwan อธิการบดี และ Dr. Muzailin Affan Director of USK International Office จาก Universitas Syiah Kuala (USK) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๖๕ ในความดูแลของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ

นางสาวชนาธิป แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำชมโดย น.ส. กานดารัตน์วงษ์สุวรรณ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์