๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกชัย เลิศวิมลลักษณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมาหวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ  และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวต้อนรับในนามสถาบันฯและกล่าวรำลึกพระคุณศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โดย รศ.อาจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์  

อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อ่านบทกวีถึง ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ฯ  โดยมี อาจารย์ประดับ พงศ์ไพบูลย์ ภรรยาของศาตราจารย์สุธิวงศ์ฯกล่าวขอบคุณ 

และ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา กล่าวรายงานต่อที่ประชุม  

มีการวางพวงมาลัยหน้ารูปเหมือนศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และ มอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ธรรมรัตน์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โนรา ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  โดย คุณรังษี รัตนปราการ ประธานสมาคมฯเป็นผู้รับรางวัล

จากนั้นมีการทำบุญตักบาตร โดยมี พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งฟังธรรมกถา โดย ดร.พระครูวาทีธรรมภิวัช  เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ  และ มีการทอดผ้าบังสุกุล และ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายของที่ระลึกแด่พระสงฆ์ โดยแขกผู้เกียรติ นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกชัย เลิศวิมลลักษณ์