กำหนดการประชุม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยกระดับบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพานิชย์
รำลึกปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗
เชิญร่วมแข่งขันความรู้ด้านวัฒธรรมพื้นบ้านภาคใต้ จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยม
การจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศึกษาสถานภาพของโนรา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติฯ
บุคคลตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon
ประกาศแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ปีการศึกษา 2564-2565 ม.ทักษิณ
สถาบันทักษิณคดี ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณพบปะเครือข่ายชุมชน
๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ประเพณีแห่และห่มผ้าเจดีย์ สมเด็จเจ้าเกาะยอ
๒๑ เม.ย. ๖๖ งาน Towards Songkhla MICE City & Sport City ต่อยอดสงขลาไมซ์ซีตี้และสปอร์ตซีตี้
๒ เมษายน ๒๕๖๖ งานเปิดตัวโครงการวิจัย “กริชสกุลช่างสงขลา: การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน”
เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
๖ กุมภาพันธ์ ๖๖ ต้อนรับนายอำเภอเมืองสงขลานายชัยวุฒิ บัวทอง
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
๑๔ ม.ค.๖๖ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ฟรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ และ วันศ.สุธิวงษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทอดกฐินทางน้ำวัดแหลมพ้อ จังหวัดสงขลา
ยินดีต้อนรับ ท่านเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดี และ วิจิตรศิลป์
๒๖ ตุลาคม ๖๕ การประชุมการเตรียมการจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมงานทอดกฐินวัดหัวเตย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ยินดีต้อนรับอธิการบดี และคณะ จาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย
การจัดการประชุมสรุปผลตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ๆ ให้กับประชาชนตำบลเกาะยอ ณ ห้องประชุมบ้านชูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แถลงข่าวการจัดงานล่องเรือทอดกฐินวันลอยกระทง วัดแหลมพ้อ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมจัดนิทรรศการในงานTSU Innovations Fair 2022 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๕
สืบสานงานบุญเดือนสิบ โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รายการ "ยินดีมีเรื่อง"
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม TSU Social Innovations Fair 2022
เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบสืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดมิสแกรนด์สงขลา ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565
เชิญเข้าร่วมสัมมนา "Thailand Quality Award Winner Conference 2021"
เสวนา ภูมิปัญญาอาหารปักษ์ใต้ อาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) หรือ TMVS ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (ลานอาศรมศิลปกรรมทักษิณ )
งานเสวนา " เล่าเรื่องโนราจาก ผืนดินถิ่นกำเนิด สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ"
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเกียติเข้าร่วมการบันทึกเสียง Podcast ในหัวข้อเสวนาเรื่อง สารทเดือนสิบ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพ