๑๔ มกราคม วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศผลการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ งานวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม Cultural Creative Workshop
งานทอดกฐินทางน้ำ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง(ไท้ก๋ง ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา
๕ ก.ค. ๖๖ กิจกรรม Soft Power กลุ่มพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน จัดการเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar”
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๖
ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโครงการวิจัยเรื่อง กริชสกุลช่างสงขลา
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ยินดีต้อนรับคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาพอนาคตสถาบันทักษิณคดีศึกษา
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
๑๐ มกราคม ๖๖ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร ราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี
ต้อนรับคณะนิสิต นักศึกษาต่างชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Marwan อธิการบดี และ Dr. Muzailin Affan Director of USK International Office จาก Universitas Syiah Kuala USK ประเทศอินโดนีเซีย
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จาก รร.อนุบาลธนวิทย์ จ.พัทลุง
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
๑ ธันวาคม ๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นป.4 ถึง ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง
ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณวิทยา จังหวัดสงขลา
๑๗ พ.ย. ๖๕ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา
ต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทบ.สาขา ทภ.4 และ คณะ
โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภาพบรรยากาศงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์"
ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ๖-๙ ตุลาคม ๖๕ จัดโดยศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ
ภาพบางส่วนของการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง
ภาพกิจกรรมการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับ นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
ต้อนรับคณะ จาก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร และ คณะจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๙ กันยายน ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
๕-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ยินดีต้อนรับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ.พร้อม Datin Hjh Rosilawati binti Ahmad Tajri ภริยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๕ กันยายน ๒๕๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้มีการประชุมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระประชุมในเรื่องการร่วมจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบปี 2565
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนบ้านบางมะรวด จังหวัดปัตตานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนเทศบาล ๔ คลองเรียน จ.สงขลา เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาคณะครุและนักเรียน จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ จัดโดยมิสแกรนด์สงขลา
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักศึกษาชาวต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.นพเก้า​ ณ.​พัทลุง​ ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​ คณะศึกษา​ศาสตร์​ ม.ทักษิณ​
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติจากการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022)
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology ประเทศมาเลเซีย โดยหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)
ต้อนรับคณะชาวค่ายเยาวชน คนดูดาว เท้าติดทะเล ปีที่ ๔ จาก สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
สถาบันทักษิณคดีศึกษายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๗-๘ ก.ค.๖๕ ประชุมบุคลากร เพื่อร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับคณะนักเรียน จาก โรงเรียนบ้านสือดัง จ ปัตตานี
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมในการทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา
ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ เช่น การทำขนม และ การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้
การประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน องค์การมหาชน ภาคใต้
งานการเสวนาทางวิชาการในประเด็น การศึกษาไทยในภาคชนบท ของเด็กชายชอบ เนื่องในวันครบรอบ ๘๓ ปีโรงเรียนบ้านคลองมวน
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม)
กิจกรรมสืบสานประเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าเพณีวันว่าง ขึ้นแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๔